Producenci
Regulamin ważny do 24.12.2014 r.

 

Regulamin dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24.12.2014 r.Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Zico Racing

 

§ 1

Słownik pojęć

 

 1. Sprzedawca – Jakub Ciesielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Zico Racing" Jakub Ciesielski, z siedzibą przy ul. Kazimierza Odnowiciela 3, 62-010 Pobiedziska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 779-197-16-07, REGON: 300568079.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.zicoracing.com, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Promocje – towary znajdujące się pod linkiem na stronie głównej Sklepu „Promocje”.
 8. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności rolki oraz akcesoria.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
 4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie całego świata.
 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
 7. Promocje nie łączą się z rabatami stałych klientów, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie Towaru lub Sprzedawca tak postanowi.
 8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Kupujący musi się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 9. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarze).

 

§ 3

Składanie zamówień

 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:

  a)    za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,
  b)    przez telefon pod numerem 603 95 22 90
  c)    pocztą elektroniczną (e-mail na adres: zico [at] poznan.home.pl).
 2. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. Zamówienia składne poprzez pocztą elektroniczną powinno zawierać co najmniej określenie Towaru oraz jego ilości, a także telefon kontaktowy i adres e-mail do Kupującego.
 4. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia. Po złożeniu zamówienia przez telefon lub pocztą elektroniczną Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia tą samą drogą.
 5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

  a)    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b)    gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (za pobraniem),
  c)    gotówką przy odbiorze osobistym w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 38,
  d)    w systemie ratalnym za pośrednictwem Santander Consumer Bank
 6. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien je opłacić w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 7. Sprzedawca realizuje dostawę towarów, w zależności od wyboru Kupującego, w następujący sposób:

  a)    kurierem,
  b)    Pocztą Polską,
  c)    odbiór osobisty przez Kupującego w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 38.
 8. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto informacja o kosztach dostawy i terminach dostawy uwidoczniona została w zakładce na stronie głównej Sklepu „Dostępność i dostawa”, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego oraz przy zamówieniach powyżej 499,00 zł opłacanych przelewem, gdzie koszty te pokrywa Sprzedawca).

 

§ 4

Realizacja zamówień


1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).

2. Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 3 dni. Ponadto przy każdym towarze uwidoczniona została informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru przez Sprzedawcę. Zamówienia są realizowane (kompletowanie + wysyłka, pominąwszy czas dostawy) maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Zazwyczaj jednak zamówienia zostają realizowane natychmiast lub 1-2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia.

3. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.

4. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

5. Przesyłki kurierskie mogą być objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Kupujący może zaznaczyć taką opcję w chwili składania zamówienia. Ubezpieczenie wygasa z chwilą doręczenia przesyłki, dlatego Sprzedawca prosi o sprawdzenie przesyłki pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

6. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli złożenia zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

7. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

 

§ 5

Reklamacja i gwarancja

 1. Kupującemu, z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 2. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy, za pomocą poczty e-mail: zico [at] poznan.home.pl lub pisemnie listem na adres:

  Zico Racing Jakub Ciesielski
  ul. Głogowska 38 (w podwórzu)
  60-736 Poznań
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamując towar Kupujący może skorzystać ze wzoru reklamacji zamieszczonej na stronie Sklepu - druk reklamacyjny.
 6. Zaleca się Kupującym przesyłanie reklamowanych towarów o dużej wadze lub gabarytach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 8. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
 9. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od
  dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu zamieszczonego na stronie Sklepu - odstąpienie od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a)    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

b)    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

c)    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

d)    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

e)    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

f)     dostarczania prasy,

g)    usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

     4. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

     5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

     6. Zwrotu towarów należy dokonywać na adres:

"Zico Racing" Jakub Ciesielski

ul. Głogowska 38 (sklep w podwórzu)

 60-736 Poznań.

     8. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

     9. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

   10. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Umowne prawo do wymiany towaru

 

 1. Niezależnie od ustawowego odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 10 dni (uregulowanego w § 6 Regulaminu) oraz niezależnie od prawa do reklamacji (uregulowanego w § 5 Regulaminu)  Sprzedawca umożliwia Kupującemu wymianę towaru zakupionego w Sklepie na taki sam o innym rozmiarze w terminie 14 dni od dnia wydania towaru (tzw. „wymiana umowna”).
 2. Umowna wymiana wolna jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, poza kosztami przesyłki do i ze Sklepu. Towar może zostać wymieniony pod warunkiem, że nie był używany, posiada oryginalne metki oraz jest zwracany w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Ponadto do wymienianego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz poinformować, że jest to „wymiana umowna”. W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo podniesienia zarzutu bezskuteczności umownej wymiany.
 3. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z umownej wymiany towaru zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszej wymianie towaru.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 8  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Sklep  wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki identyfikujące odwiedzającego. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i danych znajdujących się na komputerze. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę stron www.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.zicoracing.com (zakładka „Regulamin”).

 

- odstąpienie od umowy

- druk reklamacyjny

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl